**تو ی قطره از خدایی**
من تا ابد لیلی آن جنونی که مرا به آن کشاندی خواهم ماند


Home | Profile | Friend | Archive | Design
قلاب

 

خیلی سخته ...

 

دلت تو قلاب ماهیگیری گیرکنه که دلش ماهی نمیخواد

 

فقط واسه تفریح اومده ماهی گیری

 

91d0f43c34af5284831a30234a4c6a69-425.jpg 

 

 

سراب ..
محبت

 

مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב

گآهـے
آבم هآ
مـے رَونـــב

نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے
مآنـבטּ
نـבآرنـב

לּـــﮧ...

بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב

ڪـﮧפـــجم بآلــــآے
مـُפـــبت
تو رآ نــــבآرنـב

او ڪـﮧ
رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב...!

 

thumb_hm-20136192012948658011409401595.3345.jpg

 

سراب ..
دریا

 

כریـآ بـآشـ تـآ بعضــے ـهـآ

از بـآ تـو بـوכטּ لـذتــ ببـرنــכ

و بعضــےـهـآ ڪـﮧ
لیـآقتـــ
تـو رـآ

نـכآرنــכ

غـرقـ شـَونــכ

 

سراب ..
باید

 

بایـנ بفهمـﮯ وقتـﮯ נلـــــــــــــــــــــــــت میگیره 

 

تنهایـﮯ! 

 

بایـנ یاנبگیرﮯ از هیچ کس توقع כּـנاشتـﮧ باشـﮯ! 

 

بایـנ عاנت کنـﮯ کـﮧ با هر کسـﮯ נرد נل نکنـﮯ! 

 

بایـנ נرک کنـﮯ کـﮧ هر کسـﮯ مشکلات خوנشو دارס! 

 

بایـנ بفهمـﮯ وقتـﮯ נلتنــگـﮯ 

 

هیچ کس حوصلتو ندارס! 

 

بایـנ فهمیدס باشـﮯ کـﮧ دیگـﮧ وجوנت مهم כּـیس!     

 

0-love-girl-entezr-new-n-1-5.jpg

 

 

سراب ..
روحت شاد باشه اسطوره
سراب ..
محرم به همه مسلمانان تسلیت

آقا سلام برغزل اشک ماتمت

بر مسجد و حسینیه و روضه و دمت

چندی گذشت در غم هجران اشک تو

پرمی کشید دل به هوای محرّمت

آقا سلام ماه محرّم شروع شد

آمد بهار زخم دل ما و مرهمت

خون می شود دل همه عالم زه قصه ی

آن لحظه های آخر و گودال و آن غمت

در بین روضه غم دل من را گرفته بود

وقتی رسید روضه به انگشت و خاتمت

ما بین این همه غم و اشک وفراق وداغ

ای زینب آمدم که شوم یار و همدمت

زینب چه قدر شکل جوان مادرت شدی

با صورت کبود و همان قامت خمت

 

moharam-9.jpg 

سراب ..
قادرنیستی
 

قدر لحظه ها را بدان

زمانی میرسد که تو دیگر

قادر نیستی بگویی:

"جبران میکنم"

23782107039195807660.jpg

سراب ..
تلخ

 

66038398050144052792.jpg

 

تَـ ل ـخ میگُــذرב

 

 

ایـטּ روزـهــآ رآ میگـــویَــم ...

 

 

کـﮧ قَـرآر اَستـــ اَز تــُــو..

 

 

کـﮧ آرآم ِ جـآלּ لَـפـظـﮧ ـهـآیـَم بـوבﮮ

 

 

بَـرآﮮ ِ בلَ ـم یکــ اِنـωــآטּ مَعمـولـی بـωــآزم

 

 

ایـטּ روزهـا آنـقَـבر بُغضـَمـ سَنگـیـטּ شـُבه

 

 

که، اَگـَر گـَرבنَـمـ را هَــمـ بِزَنے

 

 

بــہ جـاے פֿـوטּ

 

 

اَشـڪـم میـریـزَב

سراب ..
مشهد

eee.jpg

 

قربون امام رضا برم منو با خانوادمو روز ولادتش طلبید

بچه از طرف همتونایب الزیاره میشم

اگه خوبیو بدیم ازم دیدین حلالم کنید

سراب ..
راه تو بکش برو.......

 

 

فقط برای خودم هستم مـــن ؛

خودِ خودمـــــــــ ـ ـ ـ …
نه زیبایم و نه عروسکی و نه محتــــــاج نگاهی
برای تو که صورتــ ـــهای رنگ شده را می پرستـــی
نه سیرتــــــ آدمها را ..
هیـــــچ ندارمــــــ……
راهت را بگیر و برو...

 

e477793df9bd.jpg 

 

آدم ها درست وقتی که میفهمند

دوستشان داری مغرور میشوند...
وحشی میشوند...
لگد میزنند...
دوستت دارم هایت را قایم کن

این جمله ارزانت میکند........

 

il2qeknf441ibx4s6yex.jpg 

 

 

سراب ..

دریافت کد موزیک